Our Attitude

Char Saint

“Our attitude towards life determines life’s attitude towards us.” ~ Earl Nightingale